Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych informujemy, że:

Administratorem danych osobowych osób, które występują w relacji z Prof Consulting "OpeZAB" Grzegorz Grabowski jest Prof Consulting Grzegorz Grabowski (w skrócie "Prof Consulting"), nip: 9532263130, email: biuro@profcon.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO:

 1. jeżeli Pani/Pan jest pracownikiem "Prof Consulting", w celu:
  • rekrutacji i zatrudnienia na podstawie art. 6, ust. 1 lit. c) RODO w odniesieniu do Ustawy Kodeks Pracy, a także w odniesieniu do przepisów prawa podatkowego oraz, jeżeli została wyrażona zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO
 2. jeżeli jest Pani/Pan naszym podwykonawcą/kontrahentem, w celu:
  • wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 3. jeżeli kontaktuje się z nami Pani/Pan, w celu:
  • udzielenia informacji na zadanie pytanie, co jest naszym usprawiedliwionym interesem Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 4. jeżeli to my kontaktujemy się z Panią/Panem, w celu:
  • prowadzenia działań marketingowych, co jest naszym usprawiedliwionym interesem Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

W trakcie procesów opisywanych powyżej "Prof Consulting"przetwarza dane następujących kategorii:

 1. dane kontaktowe takie jak: imię, nazwisko, telefon komórkowy, email,
 2. dane niezbędne w zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę i umowy cywilno-prawne takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego/paszportu, nr PESEL, dane o wykształceniu i kompetencjach zawodowych.

Państwa dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim (art. 4 ust. 10, RODO). Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora, instytucje upoważnione z mocy prawa czy podmioty wykonujące w naszym imieniu i pod naszym nadzorem min. usługi:

 1. informatyczne, w tym hosting, usługa CRM i wsparcia pracowników,
 2. księgowe i rachunkowe.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a następnie do czasu upływu roszczeń. W przypadkach określonych przez prawo (np. Prawo Pracy) będą przetwarzane zgodnie z zapisami tego prawa. Jeżeli są przetwarzane na podstawie zgody to do czasu jej wycofania a jeżeli podstawą jest uzasadniony interes do czasu złożenia sprzeciwu.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Przysługuje Pani/Panu również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgłoszenie takie można do nas wysłać każdym znanym kanałem, zalecamy natomiast użycie formularza kontaktowego.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonywania przez "Prof Consulting" założonych celów. W przypadku niepodania danych, nie będą mogli Państwo skorzystać z całości lub części oferty naszej firmy.

Przetwarzanie danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.